SLAMIT (dansk)


SLAMIT bygger på erfaringene og resultatene fra de to vellykkede prosjektene SLAM og GRANDSLAM. En ønsker nå å spre videre tankene om hvordan skolebibliotek kan utvikles til å bli fullverdige bibliotek og ressurssentre for læring gjennom å være sentrale i skolens planer. Dette er nøye knyttet til integreringen av nye problembaserte tilnærminger til lærestoffet og ulike læringsstiler.

SLAMIT-prosjektet ønsker også å utvide og videreføre arbeidet fra disse to tidligere, vellykkede prosjektene, og å gjøre den erfaringen, kunnskapen og praksisen som er utviklet gjennom dem, tilgjengelig for et mye videre europeisk publikum. Prosjektet har til hensikt å tilby tre årlige konferanser rettet mot lærere, skolebibliotekarer, rektorer/utdanningsledere, kommunale ledere og andre med ansvar for opprettelse og tilrettelegging av etter- og videreutdanning. Resultatene av disse konferansene vil være å samle utdanningsansvarlige som er villige til å utvikle lokale bestemmelser og samtidig opptre som fyrtårn for å initiere endringer innen både lokal, regional og nasjonal utdanningspolitikk.

Gjennom å bringe sammen et utvalg enkeltpersoner med interesse for bibliotek, informasjonssentre og nye læringsmetoder, får en anledning til å få spredd videre de praktiske fordelene som ligger i tverrnasjonalt samarbeid gjennom EU’s Life Long Learning Program, e-Twinning og andre partnerskapsprosjekt.